PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE
w roku szkolnym 2017/2018

Samorząd Szkolny spełnia bardzo ważną rolę w procesie wychowania.
Celem jego działania jest współdecydowanie o sprawach szkoły, identyfikowanie się z nią oraz integracja społeczności szkolnej. Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

1

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

1. Wybory samorządów klasowych.

2. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, ustalenie terminów zebrań i spotkań z Dyrekcją szkoły

3. Prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.

2

Uczestnictwo w pracy szkoły. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania: dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.

1. Współpraca Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją, pedagogiem, wychowawcami pracownikami obsługi technicznej.

2. Dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych, korytarzy
i toalet na terenie szkoły.

3. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na terenie szkoły i poza nią.

4. Promowanie szkoły w gimnazjach: współpraca z radą pedagogiczną w celu zorganizowania spotkań informacyjnych z gimnazjalistami i ich rodzicami.

5. Pomoc w przygotowaniu materiałów informacyjnych dla kandydatów.

6. Organizowanie dni otwartych dla kandydatów i ich rodziców.

3.

Edukacja zdrowotna i ekologiczna

1. Dbałość o higienę osobistą i estetykę ubioru.

2. Wskazywanie zagrożeń związanych z alkoholem, nikotyną i narkotykami – współpraca z osobami odpowiedzialnymi za profilaktykę szkoły.

3. Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką i osobami kompetentnymi w celu ustalenia działań profilaktycznych.

4.

Tworzenie ceremoniału szkolnego.

 1. Przygotowanie uroczystości szkolnej - Dzień Edukacji Narodowej
 2. Udział w miejskich uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych.
 3. Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego.
 4. Organizacja „ mikołajek” , „walentynek”
 5. Przygotowanie życzeń z okazji Dnia Kobiet.
 6. Udział w drzwiach otwartych organizowanych
  w szkole.
 7. Nawiązanie stałej współpracy z Kutnowskim Domem Kultury.
 8. Zorganizowanie wycieczki Oświęcim – Kraków.
 9. Zorganizowanie wyjazdu na Festiwal Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi.
 10. Zorganizowanie szkolnego grafiku pomocy koleżeńskiej.
 11. Przeprowadzenie akcji „koszulka szkolna”
  (stworzenie projektu koszulki z logo/nazwą szkoły dla uczniów szkoły)
 12. Zaplanowanie i przeprowadzenie projektów uczniowskich (akcje charytatywne – współpraca z Szkolnym Klubem Wolontariusza ).
 13. Stworzenie projektu szkolnej kawiarenki we współpracy z Dyrekcją szkoły.
 14. Zorganizowanie szkolnej debaty zgodnie
  z wytycznymi Programu Wychowawczego
  i Profilaktyki na rok szkolny 2017/2018.
 15. Organizacja projektów uczniowskich.

5.

Integracja społeczności uczniowskiej, kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej; wyzwalania inicjatyw i pomysłowości uczniów

 1. Współorganizowanie imprez szkolnych (Dzień Edukacji Narodowej, Wigilie Szkolne, walentynki, zakończenie nauki w klasach IV, zakończenie roku szkolnego) oraz klasowych (wg planu wychowawczego).
 2. Doraźne przygotowywanie plakatów, plansz itp. informujących o przeprowadzanych w szkole akcjach (np. charytatywnych) czy też organizowanych imprezach; aktualizacja samorządowej gabloty znajdującej się na korytarzu.
 3. Rozbudzenie poczucia opiekuńczości wobec słabszych – udział w akcjach charytatywnych, zachęcanie klas do współzawodnictwa w organizowaniu zbiórki pieniędzy na cele charytatywne.
 4. Zorganizowanie  samopomocy koleżeńskiej dla osób posiadających trudności w nauce – utworzenie grafiku spotkań  .

 

Opiekunowie:  Agnieszka Sędkowska, Sylwia Kubiak