W ramach Programu Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami. Zwiększono dyżury psychologów na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej.

Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online.

Link do platformy, za pomocą której odbywają się spotkania

Bezpłatne doradztwo psychologiczno-pedagogiczne obejmuje m.in.:

  • pomoc psychologiczną w sytuacji depresji, kryzysu, trudnych doświadczeń życiowych i wyzwań codzienności, zaburzeń osobowości, problemów z poczuciem własnej wartości, w napadach lęku i paniki, z doświadczeniem traumy
  • rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą (problemy z nauką, zachowaniami agresywnymi, stawianiem i utrzymywaniem granic, poprawa komunikacji dorosły-dziecko i dorosły-nastolatek itp.)
  • pracę z zespołem klasowym i rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji interpersonalnych
  • radzenie sobie z przewlekłym stresem oraz trudnymi emocjami;
  • pracę z uzależnieniami i współuzależnieniem, w tym uzależnienia behawioralne m.in. od komputera i telefonu
  • wsparcie edukacyjno-wychowawcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ich rodziców i nauczycieli;
  • wsparcie dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli przedmiotowych
  • pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w języku ukraińskim.

nastolatki dzieci

Po kilkutygodniowym okresie nauki zdalnej uczniowie powrócili do zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach. Aby minimalizować ryzyko zakażenia, niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń sanitarnych. Ważne jest także obserwowanie objawów chorobowych u dziecka i odpowiednie reagowanie w takiej sytuacji.

covid list

List wiceminister Marzeny Machałek do rodziców i opiekunów 

– Specjaliści z zakresu chorób zakaźnych podkreślają, że w walce z epidemią dużą rolę odgrywa solidarność społeczna, w tym także decyzje podjęte przez rodziców uczniów. Dlatego zwracam się z gorącym apelem o odpowiedzialne reagowanie w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych COVID-19 u Państwa dziecka – napisała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek w liście skierowanym do rodziców i opiekunów. 

W tekście wiceminister zaznaczyła, że pozostawienie w domu dziecka z objawami chorobowymi oraz konsultacja z lekarzem to metody minimalizowania nie tyko zakażenia SARS-CoV-2, ale także innych infekcji wirusowych, w tym grypy i zachorowań grypopodobnych – Te standardowe działania profilaktyczne mają wpływ zarówno na bezpieczeństwo zdrowotne całej społeczności szkolnej oraz ograniczają nieobecności w szkole – podkreśliła wiceminister Marzena Machałek. 

Sekretarz Stanu w MEiN wskazała również na zmianę w podejściu do walki z COVID-19 polegającą na wprowadzeniu w pełni darmowych testów, które można zrealizować bez skierowania od lekarza. 

Wytyczne sanitarne dla szkół, przedszkoli i placówek

Od wielu miesięcy przedszkola, szkoły i placówki funkcjonują w podwyższonym reżimie sanitarnym, który regulują ogólnie obowiązujące przepisy, w tym także wytyczne MEiN, MZ i GIS. Wytyczne to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. Zalecenia szczegółowe dotyczą: organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników. 

W związku ze zmianą zasad kierowania na kwarantannę osób z tzw. „kontaktu” z osoba zakażoną na COVID-19 zaktualizowano Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

ze zdrowiem

24grudnia

poniedziałek: 8.00-15.30
wtorek: 8.00-15.25
środa: 8.00-15.20
czwartek: 8.00-13.25
piątek: 8.00-15.20