14 października to dzień wyjątkowy w szkolnym kalendarzu, święto wszystkich pracowników oświaty. To także święto uczniów, którzy chcą uhonorować swoich nauczycieli i podziękować im za całoroczną pracę.
Uroczystość rozpoczęła się minutą ciszy… W ten sposób społeczność szkolna uczciła pamięć ofiar wypadku samochodowego pod Nowym Miastem. Zebrani połączyli się w bólu z rodzinami zabitych.
 
„Droga do sukcesu jest zawsze w budowie…” – tymi słowami pani dyr. Zofia Falborska rozpoczęła swoje przemówienie, dziękując nauczycielom za ich trud włożony w wychowanie młodzieży.
Szczególne podziękowania skierowała do nauczycieli emerytów i absolwentów, którzy przez lata tworzyli historię naszej szkoły. Dzięki harmonijnej współpracy międzypokoleniowej funkcjonuje placówka z tradycją dobrej edukacji. Nasi abiturienci od lat uzyskują bardzo dobre wyniki w egzaminach zewnętrznych: maturze i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Nie byłoby to możliwe bez ciężkiej pracy uczniów i zaangażowania nauczycieli.
 
Pani Dyrektor wręczyła nagrody za działalność dydaktyczno – wychowawczą pani Annie Janiak, pani Barbarze Jóźwiak, pani Halinie Sankowskiej, pani Barbarze Kaźmierczak-Nowak, pani Wandzie Poleskiej, pani Ewie Rzepnikowskiej, pani Katarzynie Kopańskiej-Zimnej oraz panom: Grzegorzowi Jaskułowskiemu, Radosławowi Galusowi, Marcinowi Rymarkiewiczowi, Piotrowi Kubickiemu.
 
Nagrody Starosty Kutnowskiego otrzymały: pani dyr. Henryka Engel i pani Dorota Chojnacka.
Zebrani ze wzruszeniem wysłuchali życzeń złożonych na ręce pani Dyrektor przez władze oświatowe i samorządowe.
 
Na zakończenie uroczystości młodzież zaprezentowała program artystyczny w konwencji „spotkania klasowego po latach”, na który złożyły się piosenki i scenki kabaretowe. Nad jego przygotowaniem czuwała pani Monika Kowalska. Miłym akcentem były życzenia i kwiaty przekazane nauczycielom przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego jako wyraz uznania za trudną i odpowiedzialną pracę.