Podejmując naukę w zawodzie technik ekonomista, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

  • prowadzenia dokumentacji w jednostce organizacyjnej
  • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych

  Będziesz umiał:

  • stosować przepisy prawa w prowadzeniu działalności
  • prowadzić dokumentację biurową i magazynową
  • prowadzić dokumentację procesu sprzedaży
  • gospodarować rzeczowymi składnikami majątku
  • sporządzać biznesplan
  • przeprowadzać inwentaryzację zapasów
  • obliczać i interpretować wskaźniki analizy ekonomicznej oraz oceniać gospodarowanie 

zapasami

  • posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie obliczeń, sporządzanie dokumentów oraz prezentować dane z zakresu gospodarowania zasobami rzeczowymi
  • prowadzić rekrutację kandydatów do pracy
  • prowadzić sprawy kadrowo-płacowe
  • sporządzać dokumentację kadrową
  • prowadzić sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi
  • rozliczać wynagrodzenia i składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • prowadzić analizę zatrudnienia i wynagrodzeń
  • prowadzić ewidencję podatkową i rozliczenia podatkowe
  • prowadzić rozliczenia finansowe z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego
  • posługiwać się językiem obcym zawodowym

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy:
InsERT GT (kadrowo-płacowe, magazynowo-sprzedażowe, księgowe) oraz PŁATNIK (do rozliczeń z ZUS).

Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

  • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
  • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
  • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu finansów, rachunkowości i kadr

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności ekonomicznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

  • język polski
  • język obcy wiodący 
  • geografia
  • matematyka

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język obcy, geografia