Podejmując naukę w zawodzie technik rachunkowości, zdobędziesz  kwalifikacje z zakresu: 

 • prowadzenia rachunkowości
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Będziesz umiał:

 • rozliczać wynagrodzenia
 • rozliczać podatki i inne daniny publiczne
 • prowadzić  sprawy kadrowo-płacowe
 • obsługiwać programy kadrowo – płacowe
 • dokonywać rozliczeń pracowniczych
 • prowadzić rekrutację kandydatów do pracy
 • sporządzać dokumentację kadrową
 • prowadzić sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi
 • rozliczać składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • prowadzić analizę zatrudnienia i wynagrodzeń
 • prowadzić uproszczoną ewidencję podatkową i rozliczania podatków
 • prowadzić rozliczenia finansowe podmiotów z kontrahentami i bankami
 • zorganizować rachunkowość jednostek organizacyjnych
 • ewidencjonować operacje gospodarcze zgodnie z polityką rachunkowości podmiotu 
 • przeprowadzić inwentaryzację i rozliczać jej wyniki
 • wyceniać składniki aktywów i pasywów w różnych momentach okresu sprawozdawczego
 • ustalać i rozliczać wynik finansowy
 • sporządzać i przygotowywać sprawozdania finansowe
 • posługiwać się językiem obcym zawodowym

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy: InsERT GT (kadrowo-płacowe, magazynowo-sprzedażowe, księgowe) oraz PŁATNIK (do rozliczeń z ZUS).

Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu rachunkowości
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy

Wiadomości i umiejętności z zakresu rachunkowości umożliwią Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz dyplom „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE. 

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • język polski
 • język obcy wiodący
 • geografia
 • matematyka

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język obcy