Srebrna Tarcza 2015

Artykuły

O szkole

Wielkość liter:

W skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie wchodzą następujące szkoły:

Technikum nr 3, kształcące w zawodach:

technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej, technik logistyk.

 1. Jesteśmy jedna z najdłużej istniejących szkół w naszym mieście – tradycja szkoły sięga  roku 1932; w 2012 r. będziemy obchodzić jubileusz 80- lecia.
 1. Szkoła należy do Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych , zrzeszającego kilkadziesiąt placówek z całej Polski oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Grabskiego w Lublinie.
 2. Kadrę pedagogiczna tworzą w większości nauczyciele mianowani i dyplomowani, otwarci na potrzeby uczniów, wykorzystujący w nauczaniu nowoczesne metody m.in. aktywizujące oraz różnorodne pomoce i materiały dydaktyczne.
 3. Szkoła posiada nowocześnie wyposażone i stale modernizowane  pracownie przedmiotowe, umożliwiające pełną realizację podstawy programowej oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania wyuczonego zawodu technika.
 4. Uczniowie mają zapewniony stały, darmowy dostęp do Internetu w Centrum Informacji Medialnej wyposażonym w 8 stanowisk komputerowych oraz w 3 nowoczesnych pracowniach informatycznych wyposażonych w sieć.
 5. Szkoła dba o wysoki poziom kształcenia w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych i licznych przedmiotowych zajęć pozalekcyjnych (fakultetach), zapewniając corocznie wysoką zdawalność egzaminów zewnętrznych.
 6. Współpracujemy ze szkołami zagranicznymi, m.in. ze szkołą zawodową we Francji  w zakresie organizacji praktyki zawodowej za granicą dla niektórych zawodów.
 7. Szkoła daje uczniom możliwość rozwijania własnych pasji i zainteresowań, oferując liczne zajęcia pozalekcyjne:
 • sportowe ( m.in. koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, siłownia, lekka atletyka); szkolne drużyny sportowe mogą się poszczycić licznymi sukcesami w rywalizacji międzyszkolnej;
 • koło dziennikarsko – teatralne, redagujące szkolny organ prasowy „Naszym zdaniem”, współpracując z Powiatowym Życiem Kutna i tygodnikiem „Po prostu” oraz  dające możliwość realizacji pasji aktorskich w przedstawieniach teatralnych;
 • koło fotograficzne, umożliwiające m.in. naukę cyfrowej obróbki zdjęć;
 • koło młodego ekonomisty, ułatwiające uczniom przedzieranie się przez labirynty ekonomii i finansów  gospodarki rynkowej;
 • Szkolne koło  Ligi Ochrony Przyrody i Szkolny Klub Ekologiczny, realizujące ciekawe projekty edukacyjne we współpracy z licznymi instytucjami pozaszkolnymi;
 • Grupa poligraficzna „EFEKT – mała poligrafia szkolna” , laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Moja szkoła- szkołą przedsiębiorczości”;
 • Szkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny, mający w dorobku wiele sukcesów w konkursach i innych przedsięwzięciach (np. rajdy) promujących region;
 • radio szkole  „Ekonomik FM”;
 • chór szkolny.
 1. Corocznie nasi najlepsi uczniowie dołączają do grona stypendystów Prezesa Rady Ministrów  oraz są nagradzani zaszczytnym medalem „Primus Inter Pares”.
 2. Zapewniamy naszym uczniom pełne bezpieczeństwo na terenie szkoły i w czasie imprez zewnętrznych organizowanych przez szkołę. Szkoła posiada certyfikat „Bezpieczna Szkoła”.
 3. Priorytetem działań pozalekcyjnych jest szeroko rozumiana profilaktyka, prowadzona w formie różnorodnych i ciekawych zajęć również przez specjalistów z wielu dziedzin (oświaty zdrowotnej, profilaktyki uzależnień, policji).
 4. W wychowaniu kładziemy nacisk na kształtowanie postaw patriotycznych, poszanowanie godności człowieka, szacunek dla innych ludzi i dla siebie, kształtowanie wysokiego poczucia własnej wartości oraz odpowiedzialności za swoje decyzje i działania.
 5. Szkoła organizuje dla chętnych uczniów zajęcia z religii lub etyki.
2015  |  Oficjalna Strona Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie