Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług reklamowych
 • podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych polskich i zagranicznych zajmujących się organizacją reklamy, promocji i public relations.

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności w dziedzinie organizacji reklamy umożliwią Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. 

Warunki nauki:

Będziesz uczył się w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:

 • 5 pracowniami komputerowymi – każda z nich posiada 16 stanowisk
 • pracownią plastyczno - techniczną
 • pracownią sprzedaży usług reklamowych
 • pracownią fotograficzną wyposażona w nowoczesny sprzęt
 • pracownią multimedialną
 • pracowniami językowymi

Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Multimedialnej. 

Kwalifikacje i dyplomy

W zawodzie technik organizacji reklamy wyodrębnione są kwalifikacje:

 • A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
 • A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Uczeń, który zdał egzamin potwierdzający daną kwalifikację w zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent, który posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Na wniosek absolwenta komisja okręgowa wydaje suplement do dyplomu w języku obcym. 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do:

 • życia w warunkach współczesnego świata
 • wykonywania pracy zawodowej
 • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy

Podejmując naukę w zawodzie technik organizacji reklamy, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • sprzedaży produktów i usług reklamowych
 • organizowania i prowadzenia kampanii reklamowej

Będziesz umiał:

 • przygotować ofertę produktów i usług reklamowych
 • zorganizować i prowadzić ich sprzedaż
 • tworzyć przekaz reklamowy
 • projektować środki reklamowe
 • stworzyć plan medialny
 • przygotować środki reklamowe
 • zbadać skuteczność reklamy

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy: Adobe Photoshop CS 4 PL, ABBY FineReader, QuarkX Press 8.
Praktyki zawodowe mogą odbywać się poza miejscem zamieszkania.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • język polski
 • język obcy III.1 (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
 • matematyka
 • informatyka

Wszystkie przedmioty ogólnokształcące realizowane są w pełnym wymiarze godzin – dobrze przygotujemy Cię do matury.