Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu logistyki, spedycji i gospodarki magazynowej
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności logistycznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Warunki nauki

Będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:

 • 5 pracowniami komputerowymi – każda z nich posiada 16 stanowisk
 • pracownią środków transportu
 • pracownią logistyki
 • pracownią gospodarki materiałowej
 • pracowniami językowymi

Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.

Kwalifikacje i dyplomy

W zawodzie technik logistyk wyodrębnione są kwalifikacje:

 • A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
 • A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Uczeń, który zdał egzamin potwierdzający daną kwalifikację w zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent, który posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Na wniosek absolwenta komisja okręgowa wydaje suplement do dyplomu w języku obcym.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do:

 • życia w warunkach współczesnego świata
 • wykonywania pracy zawodowej
 • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy

Podejmując naukę w zawodzie technik logistyk, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
 • zarządzania środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (gospodarczych oraz administracyjnych)

Będziesz umiał:

 • organizować i monitorować:
 • przepływ zasobów i informacji w procesie produkcji
  procesy magazynowe
  dystrybucję
  procesy transportowe
 • dobierać środki techniczne w celu realizacji procesów transportowych
 • sporządzać dokumentację procesów logistycznych w języku polskim i języku obcym

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • język polski
 • język obcy III.1 (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
 • matematyka
 • informatyka

Wszystkie przedmioty ogólnokształcące realizowane są w pełnym wymiarze godzin – dobrze przygotujemy Cię do matury.