Perspektywy zawodowe
Twoja wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu handlu i marketingu

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności ekonomicznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Warunki nauki
Będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:

 • 7 pracowniami komputerowymi – każda z nich posiada 16 stanowisk
 • pracownią organizowania i prowadzenia sprzedaży
 • pracownią techniki biurowej
 • pracownią ekonomiki i rachunkowości
 • pracowniami ogólnoekonomicznymi
 • pracownią marketingu i reklamy
 • pracowniami językowymi

Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • język polski
 • język obcy III.1 (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
 • matematyka
 • geografia

Kwalifikacje i dyplomy

W zawodzie technik handlowiec wyodrębnione są kwalifikacje:

 • A.18. Prowadzenie sprzedaży
 • A.22. Prowadzenie działalności handlowej

Uczeń, który zdał egzamin potwierdzający daną kwalifikację w zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Absolwent, który posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Na wniosek absolwenta komisja okręgowa wydaje suplement do dyplomu w języku obcym.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do:

 • życia w warunkach współczesnego świata
 • wykonywania pracy zawodowej
 • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy

Podejmując naukę w zawodzie technik handlowiec, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa
 • organizowania i prowadzenia działalności handlowej
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych
 • organizowania i wykonywania prac związanych z obsługą klienta oraz realizacją transakcji kupna - sprzedaży

Będziesz umiał:

 • zarządzać działalnością handlową
 • prowadzić negocjacje handlowe
 • opracować plan marketingowy przedsiębiorstwa
 • opracować i przedstawić ofertę handlową
 • stosować metody i formy prezentacji towarów
 • stosować przepisy dotyczące działalności handlowej oraz prawa pracy
 • sporządzać dokumentację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa handlowego
 • dokonać inkasa należności oraz rozliczeń finansowych
 • przeprowadzać inwentaryzację
 • zorganizować i zrealizować sprzedaż towarów
 • realizować zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy księgowe, ekonomiczno - finansowe, kadrowo - płacowe, magazynowo - sprzedażowe, graficzno - reklamowe, kancelaryjne i kalkulacyjne (np. InsERT GT)

Wszystkie przedmioty ogólnokształcące realizowane są w pełnym wymiarze godzin – dobrze przygotujemy Cię do matury.